Aktualności

OŚWIADCZENIE
podmiotu działającego na rynku pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. (17.03.2023)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy przekazuje informację Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą wyeliminowaniu pałeczek Salmonella w stadach drobiu.

(*.pdf 330 KB) Załącznik – Informacja (*.pdf 330 KB)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje o możliwości uczestnictwa
w bezpłatnym szkoleniu „ubój zwierząt rzeźnych na użytek własny w gospodarstwie”.

(*.pdf 179 KB) Załącznik – Informacja (*.pdf 179 KB)


Informacja o udostępnieniu wzoru świadectwa weterynaryjnego dla psów i fretek przemieszczanych w celach niekomercyjnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy

(*.pdf 256 KB) Załącznik – Informacja (*.pdf 256 KB)


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

(*.pdf 10,8 MB) Załącznik – Wymagania (*.pdf 10,8 MB)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje, iż badania zwierząt rzeźnych i mięsa oaz zwierząt łownych są prowadzone przez wyznaczonych lekarzy weterynarii

(*.pdf 168KB) Załącznik – Badanie mięsa (*.pdf 168KB)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy przedstawia organizację badania na włośnie metodą wytrawiania na terenie gminy Nidzica

(*.pdf 264KB) Załącznik – Badanie zwierząt (*.pdf 264KB)


Działalność marginalna, lokalna i ograniczona – wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(*.pdf 457KB) Działalność marginalna, lokalna i ograniczona – wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (*.pdf 457KB)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

(*.pdf 490KB) Załącznik – zawiadomienie (*.pdf 490KB)


Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu.

(*.docx 16KB) Załącznik – ogłoszenie (*.docx 16KB)


Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy

W dniu 31.10.2013r. ogłoszony został przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla PIW Nidzica. Szczegółowe informacje dostępne na stronie Urzędu zamówień Publicznych (http://www.portal.uzp.gov.pl) numer ogłoszenia 229317.


Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy

o obowiązku zgłaszania każdego przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz
::Więcej...  (pdf   29KB) Załącznik-zgłoszenie (pdf   123KB)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy

przedstawia organizację badania na włośnie metodą wytrawiania na terenie gminy Nidzica
::Więcej… (pdf   90KB)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy

przedstawia zasady postępowania przy produkcji mięsa na własny użytek
::Więcej…     (pdf   34KB)


Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
::Więcej…     (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) (pdf   308KB)


Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy

dotyczący łańcucha żywieniowego u trzody chlewnej
W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2008 r zapisu art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 roku ustanawiającego środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE0 Nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 dotyczącego sektora wieprzowiny , umieszczam w załączeniu wzór formularza dotyczący przesyłania przedsiębiorstwom prowadzącym ubój niezbędnych informacji łańcucha żywieniowego.
::Więcej…     (pdf   46KB)