Komunikaty

Zawiadomienie o wykryciu pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie województwa warmińsko-mazurskiego


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje, że w związku z wprowadzeniem 2. stopnia alarmowego BRAVO, 2. stopnia alarmowego BRAVO-CRP oraz 2. stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polski w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r. ze względów bezpieczeństwa dostępność do systemów informatycznych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy możliwa jest tylko w godzinach pracy Urzędu.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń


Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o
nieprowadzeniu zbioru ślimaka winniczka Helix pomatia na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego.


PORADNIK DLA KONSUMENTA
Fakty i mity dotyczące jakości handlowej jaj kurzych

Broszurka dla konsumenta JAJA (PDF)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje, że w związku z wprowadzeniem 2. stopnia alarmowego BRAVO, 2. stopnia alarmowego BRAVO-CRP oraz 2. stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polski w okresie od 01.03.2024 r. do 31.05.2024 r. ze względów bezpieczeństwa dostępność do systemów informatycznych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy możliwa jest tylko w godzinach pracy Urzędu.


Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lutego 2024 r.  w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko- mazurskiego

Rozporządzenie (PDF )


Informacja o warunkach utrzymywania psów

         Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy w związku z trwającymi silnymi mrozami przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki bytowe. Pomieszczenie, w którym utrzymywane jest zwierzę powinno być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę ruchów. Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do wody.

Należy pamiętać również, że nie można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie. Uwięź, na której trzymane będzie zwierzę, nie może być krótsza niż 3 metry.

Każdy właściciel psa powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach przeciwko wściekliźnie. Szczepienie powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane musi być co roku.

Informacja pdf


Informacja o zmianie godzin pracy urzędu

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy będzie czynny od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek 07:15 – 15:15

wtorek 08:00 – 16:00

środa 07:15 – 15:15

czwartek 07-15 – 15:15

piątek 07:15 – 15:15


Informacja dzień wolny od pracy

Informujemy, że dzień 2 stycznia 2024 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r.

(Zarządzenie nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.)


Informacja MRiRW

prowadzenie dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych w oczekiwaniu na system teleinformatyczny

Informujemy, że do czasu udostępnienia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu teleinformatycznego dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz leczenia zwierząt powinna być prowadzona przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność – na podstawie przepisów Unii Europejskiej. O terminie udostępnienia systemu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie nowe brzmienie przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2023 poz. 1075). Do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, nie zostanie udostępniony przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Jak prowadzić dokumentację do czasu udostępnienia systemu?

Od 1 stycznia 2024 r. do dnia udostępnienia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz dokumentacja leczenia zwierząt powinna być prowadzona przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność – na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Zasady prowadzenia dokumentacji wg przepisów UE

Przepisy UE określają zakres danych, które obejmuje dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz dokumentacja leczenia zwierząt oraz dotyczą kwestii przechowywania i udostępniania tej dokumentacji właściwym organom.

Przepisy unijne nie określają wzoru tej dokumentacji, ale stwarzają możliwość jej prowadzenia w formie papierowej lub elektronicznej. Dopuszczalne jest więc przyjęcie prowadzenia tej dokumentacji w jednej z tych form, z wykorzystaniem wzoru stosowanego dotychczas.

W świetle wymienionych okoliczności niewykonanie obowiązku określonego w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt do czasu udostępnienia systemu teleinformatycznego przez Głównego Lekarza Weterynarii nie stanowi wykroczenia, o którym mowa w art. 85 ust. 1 pkt 4 i pkt 7 ww. ustawy.

Podstawa prawna

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2023 poz. 1075).
 • Art. 108 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r.
 • Art. 102 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r.

Zalecenia GLW w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej

W związku z przedświątecznym wzrostem zapotrzebowania konsumentów na zakup żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej Główny Lekarz Weterynarii zaleca stosowanie ogólnych zasad wynikających z:

 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122);
 2. rozporządzenia Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania;
 3. opinii naukowych;
 4. statystyki GUS.

Główny Lekarz Weterynarii zaleca, aby sprzedaż ryb odbywała się wyłącznie po uprzednim ich uśmierceniu.

 1. Zalecenia dotyczące uśmiercania ryb w punktach sprzedaży detalicznej.

Uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny, uwzględniający specyfikę tej gromady kręgowców. Zgodnie z raportem EFSA do humanitarnych metod ogłuszenia ryb należą metody mechaniczna i elektryczna.

METODA – Uderzenie w część czołową czaszki lub poddanie działaniu prądu  elektrycznego powodujące utratę przytomności w połączeniu z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, lub przerwaniem rdzenia kręgowego albo dekapitacją.

Zabronione jest uśmiercanie zwierząt kręgowych, a więc również ryb, w obecności dzieci (art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt). Jest to zakaz bezwzględny, zagrożony sankcją karną z art. 35 ustawy. W związku z tym, miejsce ogłuszania
i uśmiercania karpia w punktach sprzedaży detalicznej powinno być osłonięte lub wydzielone tak, aby uniknąć udziału i obecności osób postronnych.

MIEJSCE – wydzielone pomieszczenie lub miejsce np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem punktu sprzedaży albo namiotu zewnętrznego, który całkowicie zapobiega udziałowi osób postronnych.

 1. Zalecenia dotyczące personelu.
 • ukończone 18 lat,
 • doświadczenie przy hodowli i/lub chowie ryb albo odbyte szkolenie
  z zakresu dobrostanu, ogłuszania i uśmiercania ryb (np. szkolenie stanowiskowe)

– w przypadku dystrybucji ryb z udziałem pośrednika, zapewnia on, aby sprzedawca końcowy był przeszkolony z zakresu dobrostanu, ogłuszania
i uśmiercania ryb.

 1. Zalecenia dotyczące warunków przetrzymywania żywych ryb.
 • baseny – szczelne, o gładkich ścianach i gładko zakończonych krawędziach,
 • woda – czysta, natlenowana lub napowietrzana; wymiana 1/3 objętości wody basenu co 12 godzin,
 • zagęszczenie – maksymalne zagęszczenie przy stosowaniu natlenowania wody 1kg masy ryby/l wody,
 • optymalna temp. wody 4 – 6 ºC max 10 ºC,
 • ryby bez widocznych uszkodzeń – ryby, które posiadają rany i inne uszkodzenia ciała powinny być uśmiercane niezwłocznie po przybyciu do sklepu.
 1. Zalecenia dotyczące opakowań stosowanych do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez odbiorców detalicznych.

W przypadku braku możliwości uboju karpia przed sprzedażą opakowanie stosowane do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez konsumenta końcowego powinno zawierać wodę – podstawowe znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej pozycji, dlatego kluczowym jest rozmiar opakowania, tak aby ryba nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji – dotyczy to w szczególności pojemników o sztywnych ścianach, chociaż także ma znaczenie w przypadku foliowych toreb; z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania ilość wody w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do objętości wody.

 1. Zalecenia dla odbiorców detalicznych dotyczące przenoszenia żywych ryb po ich zakupie w sklepie.

Zaleca się, aby:

 • czas przenoszenia żywej ryby z miejsca zakupu do domu był jak najkrótszy,
 • opakowania indywidualnie używane przez klienta w celu przenoszenia ryby żywej spełniały wymagania podane w pkt. 4.

Zalecenia GLW


Uwaga!!!

Zbliża się ostateczny termin na uzupełnienie danych w systemie IRZ dla już zarejestrowanych siedzib stad.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 4 listopada 2022 r., o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt hodowcy bydła, owiec i kóz mają 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy na uzupełnienie danych zawartych w dokumencie dotyczącym rozszerzenia prowadzonej już działalności (zaznaczyć zmiana danych),  dotyczących miedzy innymi:

 • budynków wchodzących w skład działalności
 • systemów utrzymania zwierząt
 • działek w siedzibie stada, na których będzie prowadzony wypas zwierząt

Termin na uzupełnienie informacji mija 3 stycznia 2024 r.

Więcej informacji w pod linkiem: https://agronews.com.pl/artykul/hodowcy-bydla-owiec-i-koz-maja-obowiazek-uzupelnienia-danych-zbliza-sie-ostateczny-termin/

Pomocna w uzupełnianiu danych może być „INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE NUMERU DZIAŁALNOŚCI” zamieszczona na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat  w zakładce „Dokumenty dotyczące Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt”


Zawiadomienie
W związku z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Nidzicy ogłasza na rok 2024 nabór lekarzy weterynarii do wykonywania czynności
urzędowych w ramach umowy zlecenia.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

„Zakup samochodu terenowego”  (2023.10.20)

 – Wybór najkorzystniejszej oferty (2023.10.31)


Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników
dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej
zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń


ROZPORZĄDZENIE NR 22
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 18 lipca 2023 r.

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wychodząc naprzeciw konsumentom przygotował poradniki zawierające  praktyczne wskazówki, którymi warto kierować się podczas robienia zakupów produktów spożywczych oferowanych do sprzedaży w okresie wakacyjnym.


DECYZJA STWIERDZAJĄCA
warunkową przydatność wody do spożycia
w wodociągu sieciowym w Napierkach (2023.06.15)


UWAGA!
 
W dniach 17-26 maja 2023 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.PORADNIK DLA KONSUMENTA

Produkty, po które sięgamy przed świętami wielkanocnymi (03.04.2023)

 

OŚWIADCZENIE
podmiotu działającego na rynku pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. (17.03.2023)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu na terenie województwa warmińskomazurskiego choroby wymienionej w pkt 14 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.) grypy ptaków.
 (06.02.2023 r.)


Rozporządzenie Nr 4 Wojewody W-M z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

Jak wybierać produkty spożywcze podczas zakupów przedświątecznych.


Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór :


Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór :


Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór :


Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór :


Informacja o naborze na stanowisko:

 


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na:  „Zakup samochodu osobowego” (24.10.2022)

Załączniki do pobrania

NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR
Specyfikacja do zaproszenia do składania ofert na zakup samochodu osobowego 2022-10-24 19 KB
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 2022-10-24 24 KB
KLAUZULA INFORMACYJNA 2022-10-24 22 KB

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

„Jakość handlowa mięsa i przetworów mięsnych w zakresie znakowania”


Rozporządzenie Nr 22 Wojewody W-M z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (30.08.2022 r.)


Stawki opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną – nadzór nad ubojem świń na użytek własny w tym badanie w kierunku włośni. (18.08.2022 r.)


Stawki opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną – badanie mięsa zwierząt łownych w kierunku włośni. (18.08.2022 r.)


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.


Rozporządzenie nr 17 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zamknięcia przejść dla zwierząt znajdujących się w pasie drogowym drogi S7 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


Ogłoszenie
o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nidzickiego na 2022 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy w związku z art. 16 ust.l pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia (09.06.2022)

Załączniki do pobrania

NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR
Zgłoszenie wstępnej gotowości. 2022-06-09 24 KB

Ogłoszenie
o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nidzickiego na 2022 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy w związku z art. 16 ust.l pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności  urzędowych w ramach umowy zlecenia. (25.04.2022)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu  mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór  świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”(22.04.2022)


Rozporządzenie Nr 15 W W-M z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (31.03.2022)


BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE ORAZ CZIPOWANIE DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Osoby przyjeżdżające z terytorium Ukrainy ze zwierzętami niespełniającymi wszystkich wymagań mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko wściekliźnie oraz czipowania zwierząt w następujących zakładach leczniczych

po uprzednim kontakcie telefonicznym:

Przychodnia Weterynaryjna Amigo-Vet
ul. Kościuszki 36
13-100 Nidzica
Tel: 89 523 56 06
Tel. kom.: 606 106 027


 

Ogłoszenie
o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nidzickiego na 2022 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy w związku z art. 16 ust.l pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności  urzędowych w ramach umowy zlecenia. (14.03.2022)

Załączniki do pobrania

NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR
Zgłoszenie wstępnej gotowości. 2022-03-14 24 KB

ZARZĄDZENIE NR 3/2022
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NIDZICY
z dnia 28 lutego 2022 r.
uchylające zarządzenie w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi
interesantów i organizacji pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w
Nidzicy w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii

(02.03.2022)


Rozporządzenie Nr 13 W W-M z dnia 18.02.2022r. zmieniające rozporządzenie ws. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (18.02.2022)


Zaproszenie do składania ofert na: 

„Remont łazienki i korytarza w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica”

Załączniki do pobrania

NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR
Formularz ofertowy 2022-02-03 130 KB

Rozporządzenie nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (20.01.2022 r.)


Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów i organizacji pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy (25.01.2022 r.)


Rozporządzenie nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (18.01.2022 r.)


Zalecenia w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej (10.12.2021)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy ogłasza nabór lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia na terenie powiatu nidzickiego.   (30.11.2021 r.)


Zaproszenie nr 2 do składania ofert na:

„Remont nawierzchni Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica”


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 86015 z dnia 15 października 2021 r. na stanowisko: Inspektor weterynaryjny 


Zaproszenie do składania ofert na:

„Remont nawierzchni Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica”


KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NIDZICY

W związku ze zbliżającym się okresem sprzyjającym zachorowaniu ptaków na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy przypomina, że przypadki padnięć dzikiego ptactwa, w szczególności wodnego i drapieżnego np. gęsi białoczelnych, gęgawych, zbożowych, łabędzi czarnych, niemych, krzyżówek, cyraneczek, mew, myszołowów, sokołów, świstunów, krukowatych należy zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej w Nidzicy.


Rusza Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF (03.08.2021 r.)Informacje o rodzaju, liczbie i wynikach kontroli urzędowych zrealizowanych w powiecie nidzickim w 2020 roku.


Rozporządzenie nr 12 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w  sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Iłowo-Osada


Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Księgowy
Do spraw: finansowo – księgowych i administracyjnych ds. finansowo- księgowych i administracyjnych (09.12.2020)


Ogłoszenie o naborze lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia na terenie powiatu nidzickiego. (23.11.2020)

 – załącznik do ogłoszenia (Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) (23.11.2020)


Rozporządzenie nr 14 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie postępowania ze zwłokami dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego


Rozporządzenie nr 15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego


INFORMACJA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje, iż z dniem 17 lipca 2020 roku opublikowana została Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1053 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli
w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Link do decyzji:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1053&from=PL

Ww. decyzja zmienia zasięg obszaru ochronnego oraz obszaru objętego ograniczeniami
w związku z niedaleką odległością przypadków ASF do granicy z obszarem ochronnym.

W woj. warmińsko mazurskim

 • obszar objęty ograniczeniami został powiększony poprzez włączenie:

– części gminy Kozłowo położonej na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim

Link do mapy ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/


Zagrożenie COVID-19– informacja dla rolników, plantatorów.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje, iż badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz zwierząt łownych są prowadzone przez wyznaczonych lekarzy.  

(02 czerwiec 2020 r.)


OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE INSPEKTORATU

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 566)  wykonywanie zadań przez powiatowy inspektorat weterynarii w Nidzicy ogranicza się do :

 1. Wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
 2. Wykonywania określonych zadań w sposób minimalizujący bezpośrednią obsługę interesantów;

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy zwraca się z prośbą o kontaktowanie się z biurem inspektoratu przede wszystkim drogą telefoniczną 089 625 25 15  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nidzica.piw@wetgiw.gov.pl


OCHRONA DANYCH ODOBOWYCH


KOMUNIKAT

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy

w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u zwierzęcia dzikiego – nietoperza


WYKAZ RZEŹNI PRZYJMUJĄCYCH ZWIERZĘTA PO UBOJU Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 853/2004 (1.04.2019)


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią (11.02.2019)


INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

w sprawie realizacjina terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych(BVD MD)w stadach bydła (22.11.2018)


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności (29.10.2018)


Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej (17.09.2018 r.)


Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku trwałego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy  – (19.01.2018 r.)


APEL do hodowców zwierząt gospodarskich


APEL Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy w związku wystąpieniem 1 i 2 ogniska ASF u dzików na terenie województwa Warmińsko-mazurskiego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii


Komunikat prasowy dotyczący wyznaczenia dwudziestego dziewiątego i trzydziestego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Są to dwudzieste dziewiąte i trzydzieste ognisko choroby u świń domowych od początku występowania ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a szóste i siódme w bieżącym roku.

ASF stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych dnia 10 czerwca 2017 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwach, w których utrzymywano:

– 6 świń (gmina Leśna Podlaska, powiat bialski, województwo lubelskie);

– 3 świnie (gmina Konstantynów, powiat bialski, województwo lubelskie).

Oba gospodarstwa są położone w obszarach zagrożenia (obszary określone w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

W gospodarstwach, w których wyznaczono ogniska ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków

 Główny Lekarz Weterynarii przekazuje, iż w dniu 3 lutego br., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych:

 • od jednego padłego łabędzia krzykliwego, którego zwłoki znaleziono w pobliżu miejscowości Czepielin, w gminie Mordy (powiat siedlecki, województwo mazowieckie) – czterdzieste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przekazuje, iż w dniu 4 lutego br., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w w/w Instytucie, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych:

 • od trzech padłych łabędzi, których zwłoki znaleziono w pobliżu Jeziora Kierskiego w Poznaniu (powiat Poznań, województwo wielkopolskie) – czterdzieste pierwsze wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 39. 40. 41. 42. i 43. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że trzydzieste dziewiąte ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 93902 sztuki ptaków (kury nioski), położonym w gminie Oleśnica (powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 3 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

Czterdzieste ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 20 sztuk drobiu (kury, kaczki, gęsi), położonym w gminie Zarzecze (powiat przeworski, województwo podkarpackie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 3 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

Czterdzieste pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 49635 sztuk drobiu (indyki), położonym w gminie Mosina (powiat poznański, województwo wielkopolskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 3 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

Czterdzieste drugie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 19815 sztuk drobiu (kaczka pekin), położonym w  gminie Grabów nad Prosną (powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 4 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

Czterdzieste trzecie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 15270 sztuk drobiu (indyki), położonym w gminie Gietrzwałd (powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 4 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach. Jest to 2 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwach wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 35 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu trzydziestego piątego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w Polsce.

Trzydzieste piąte ognisko wyznaczono w gospodarstwie, w którym utrzymywanych było 2471 sztuk brojlerów indyczych, położonym w gminie Gietrzwałd (powiat olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 28 stycznia 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w województwie warmińsko – mazurskim.

Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).


OBOWIĄZKOWE ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA ŚWIŃ PRZEMIESZCZANYCH DO MIEJSCA POŁOŻONEGO NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 1. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy .
 2. Załącznik nr 1 – lista Urzędowych Lekarzy Weterynarii uprawionych do wystawiana świadectw zdrowia na terenie powiatu nidzickiego.
 3. Rozporządzenie MRiRW z dn. 25 października 2016 r zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 32. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że trzydzieste drugie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 72 sztuki ptaków (kaczki, kury, gęsi, indyki, gołębie, struś), położonym w miejscowości Popielarnia (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 18 stycznia 2017 r. z PIW-PIB w Puławach. Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w województwie mazowieckim.
Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.
Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków – 23.01.2017

 

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje, iż w dniu 20 stycznia br., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych:

 • od łabędzia niemego, z grupy 40 padłych ptaków (łabędzi niemych), których zwłoki znaleziono  w gospodarstwie rybackim w miejscowości Nieciszów (gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie) – dziesiąte wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.
 • od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono w parku Stanisława Tołpy we Wrocławiu (powiat Wrocław, województwo dolnośląskie) – jedenaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.
 • od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono na zamarzniętym zbiorniku wodnym Bagry Wielkie w Krakowie (powiat Kraków, województwo małopolskie) – dwunaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce

W dniu 21 stycznia br. na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych:

 • od łabędzia niemego, z grupy 6 padłych ptaków (łabędzi niemych), których zwłoki znaleziono w miejscowości Kantorowice-Żwirownia (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski, województwo opolskie) – trzynaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce
 • od padłej kaczki krzyżówki, której zwłoki znaleziono w miejscowości Wiskitki (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie) – czternaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 171, 172, 173, 174, 175 i 176 przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia sto siedemdziesiątego pierwszego, sto siedemdziesiątego drugiego, sto siedemdziesiątego trzeciego, sto siedemdziesiątego czwartego, sto siedemdziesiątego piątego i sto siedemdziesiątego szóstego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

Sto siedemdziesiąty pierwszy przypadek stanowią zwłoki pięciu dzików znalezione w pobliżu miejscowości Chojnowo (gmina Trzcianne, powiat moniecki, województwo podlaskie), w odległości ok. 71 km od granicy polsko – białoruskiej.
Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 12 stycznia 2017 r.). Zwłoki dzików zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Sto siedemdziesiąty drugi przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Zabuże (gmina Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie), w odległości ok. 14 km od granicy polsko – białoruskiej.
Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 12 stycznia 2017 r.). Tusza odstrzelonego dzika została unieszkodliwiona pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Sto siedemdziesiąty trzeci przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Stare Hołowczyce (gmina Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie), w odległości ok. 11 km od granicy polsko – białoruskiej.
Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 12 stycznia 2017 r.). Tusza odstrzelonego dzika została unieszkodliwiona pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Sto siedemdziesiąty czwarty przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Horoszki Małe (gmina Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie), w odległości ok. 10 km od granicy polsko – białoruskiej.
Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 12 stycznia 2017 r.). Tusza odstrzelonego dzika została unieszkodliwiona pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Sto siedemdziesiąty piąty przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Dobryń Mały (gmina Zalesie, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 12 km od granicy polsko – białoruskiej.
Od padłego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 14 stycznia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Sto siedemdziesiąty szósty przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Hołowczyce Kolonia (gmina Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie), w odległości ok. 19 km od granicy polsko – białoruskiej.
Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 14 stycznia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.