Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO”, informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz
o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy, ul. Limanowskiego 1,
  13-100 Nidzica, adres mail: nidzica.piw@nidzica.piw.gov.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mail: inspektordanych@protonmail.com
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29.01.2004 r., o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w stosownych przypadkach na podstawie zawartych umów lub udzielonych zgód.
 4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym postępowania ze sprawą, jak również w celu wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania dokumentacji oraz jej archiwizacji. Cele przetwarzania, w stosownych przypadkach, mogą być również definiowane zapisami umów lub zakresami udzielonych zgód.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

– inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, w tym umów powierzenia danych do przetwarzania świadczą usługi
na rzecz Administratora, jak również uprawnione strony postępowania, w tym ich pełnomocnicy.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz zgodnie z terminami dotyczącymi przechowywania i archiwizacji określonymi przez obowiązujące ustawy i rozporządzenia, a także Instrukcję Kancelaryjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy, jak również okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ew. roszczeń, natomiast w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody: dane będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody (do czasu jej wycofania).
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu
  do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także cofnięcia zgody w każdym momencie o ile zgoda była podstawą przetwarzania. Realizację powyższych praw determinuje spełnienie przewidzianych ku temu przez RODO przesłanek.
 3. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora lub pisząc na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy, ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica, a także drogą elektroniczną.

9  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Podanie danych osobowych wymaganych z mocy prawa jest niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego postępowania ze sprawą. W szczególnych przypadkach podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, natomiast w przypadku udzielania zgody, podanie danych jest dobrowolne. O właściwych dla danej sprawy szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników inspektoratu.
 2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.