Druki do pobrania

Pobieranie

Druki i formularze można pobrać poprzez kliknięcie na daną pozycję prawym przyciskiem myszy i wybranie „Zapisz element docelowy jako…
Mogą one być dostępne w jednym z formatów:
PDF – Acrobat Reader File (darmowy Acrobat Reader – pobierz)
DOC – Microsoft Word File (darmowy MS Word Viewer )
XLS – Microsoft Excel File (darmowy MS Excel Viever)

Druki i formularze


Zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy zamiaru organizowania targów/wystawy/konkursu/pokazu zwierząt. (19.04.2024)


Zgłoszenie gospodarstwa pasiecznego – pasieki do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy (20.03.2023)


Zgłoszenie aktualizacyjne gospodarstwa pasiecznego – pasieki do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy (20.03.2023)


OŚWIADCZENIE podmiotu działającego na rynku pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. (17.03.2023)


Zgłoszenie utrzymywania drobiu – przyzagrodowe (21.10.2022)


OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ (2019.03.06)


OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ (2019.03.06)


Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną

Wersja edytowalna (docx 20 KB)


Oświadczenie o znajomości obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o przypadkach padnięcia przeżuwacza (pdf 52KB)


Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada trzody chlewnej za urzędowo wolne od wirusa Aujeszky (pdf 55KB)


Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, białaczki i brucelozy (pdf 56KB)


Wniosek o zaświadczenie o spełnieniu minimalnych standardów higieny i warunków utrzymania zwierząt (pdf 48KB)


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szósteg o miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (pdf 43KB)


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. (pdf 35KB)