Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy
Adres skrzynki: /PIWNidzica/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).*
*Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.) o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, oraz art. 63 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Kodeks postępowania administracyjnego.
W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:
• bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
• bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP:
instrukcje użytkownika ePUAP
formularz zakładania nowego konta
Profil Zaufany
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza umożliwiającego załatwienie danej sprawy w Inspektoracie.
2. W przypadku gdy podmiot do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie należy skorzystać z usługi powszechnej „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
Aby skorzystać z usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl: Strona główna > Katalog spraw > Inne podziały spraw> i odszukać usługę o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, lub klikając link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:15 – 15:15 do sekretariatu Inspektoratu mieszczącego się w pokoju nr 8 przy ulicy Limanowskiego 1 w Nidzicy na następujących nośnikach danych:

a) pamięć przenośna formatu USB
b) płyty z zapisem w formacie CD, DVD
Informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Jeśli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku w formacie ZIP.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Dokumenty elektroniczne doręczone na informatycznych nośnikach danych mogą być również potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, DOCX, ODS, ODT, XLS, XLSX, XML, CSV, TXT, RTF, GIF, TIF, JPG, PNG, SVG, PDF, ZIP
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone
Uwaga:
Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63 § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.