Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://nidzica.piw.gov.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – Informacje w postaci załączników publikowane w formacie .PDF w większości dostępne są w postaci plików obrazkowych
 • – część odnośników może nie być wyróżniona

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Wydrachowski.
 • E-mail: nidzica.piw@nidzica.piw.gov.pl
 • Telefon: +48 89 625 25 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy
 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Limanowskiego 1
 • E-mail: nidzica.piw@nidzica.piw.gov.pl
 • Telefon: +48 89 625 25 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • budynek zlokalizowany przy ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica,
 • 2 wejścia do budynku,
 • od strony ul. Limanowskiego (główne wejście) – możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 • od tyłu budynku (strona północna) – schody,
 • szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma windy,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych- parter,
 • na terenie inspektoratu nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 • na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem,
 • w inspektoracie  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • w inspektoracie nie ma pętli indukcyjnych,
 • w przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku w sekretariacie (pokój nr 8).